Upoważnienia

 
Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie, w przypadku osób niepełnoletnich musi być podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 

 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego.