Upoważnienia

Do odbioru pakietu startowego za inną osobę wymagane będą:

- oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie,

- upoważnienie do odbioru pakietu startowego,

- kserokopia lub zdjęcie dowodu tożsamości (do wglądu).

 
Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie, w przypadku osób niepełnoletnich musi być podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 

 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego.