Regulamin

Regulamin 11. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”

ORGANIZATOR

 1. 1. Organizatorem 11. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” (zwanego dalej "11. Biegiem WOŚP") jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. z siedzibą w Warszawie ul. Dominikańska 19 C (kod pocztowy: 02-738 Warszawa), wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030897, NIP 521-30-03-700, REGON 010168068, 
 2. 2. Producentem Wykonawczym 11. Biegu WOŚP jest „Złoty Melon” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańska 19c, (kod pocztowy: 02-738 Warszawa), wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000158131, Regon 01544097, NIP 521-32-36-491.Współorganizatorem i partnerem produkcyjnym  11. Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” jest Sport Evolution Pawelec i Spółka Sp. j. – z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ul. Zimowej 31a, lok. 28 w Nowej Iwicznej (kod pocztowy: 05-515 Nowa Iwiczna), wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000300195, Regon 141367168, NIP 1231143823, 

CEL

 1. 1. Propagowanie akcji "Policz się z cukrzycą" oraz "Ratujemy i Uczymy Ratować" - programów autorskich Fundacji WOŚP, a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.
 2. 2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.
 3. 3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 4. 4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania pierwszej pomocy.

TERMIN I MIEJSCE

 1. 1. Bieg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017 r. po ulicach Warszawy.
 2. 2. Oficjalne otwarcie 11. Biegu WOŚP odbędzie się o godz. 13.00, a zakończenie biegu odbędzie się o godz. 15.00.
 3. 3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki.
 4. 4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej www.bieg.wosp.org.pl w zakładce „Trasa”.
 5. 5. Długość trasy: ok. 5 km.
 6. 6. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Pokojowego Patrolu - wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. 1. W 11. Biegu WOŚP mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.
 2. 2. Każdy uczestnik biorący udział w 11. Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
 3. 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika pakietu startowego w miejscu i w terminach określonych w pkt VI. Wzór zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu jest do pobrania na stronie internetowej www.bieg.wosp.org.pl. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
 4. 4. Wszyscy uczestnicy 11. Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 5. 5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. 1. Zgłoszenia do 11. Biegu WOŚP będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://slotmarket.pl/competitor.
 2. 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 5 stycznia 2017 r. 
 3. 3. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności: 
 • - prawidłowe wypełnione formularza zgłoszeniowego, 
 • - dokonanie opłaty startowej, z zastrzeżeniem pkt V.9 poniżej,
 • - złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów zgodnie z procedurą opisaną w pkt IV.3.
 1. 4. Opłatę startową należy uregulować w trakcie rejestracji i jest to niezbędne zo zakończenia procesu rejestracji.   
 2. 5. Limit uczestników w 11. Biegu WOŚP wynosi 5000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 3. 6. Opłata startowa za udział w 11. Biegu WOŚP wynosi minimum 30 PLN i jest w całości przeznaczona na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.
 4. 7. Opłatę należ uregulować online, za pośrednictwem systemu transakcyjnego Blue Media. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 5. 8. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
 6. 9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 7. 10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
 • - numer startowy wraz z czterema agrafkami,
 • - pamiątkową koszulkę 11. Biegu WOŚP,
 • - medal na mecie,
 • - upominki od sponsorów i partnerów imprezy.

 

 BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych 

 1. 1. Odbiór pakietów startowych:

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w oznaczonej hali namiotowej na Palcu Defilad i będzie czynne w następujących dniach i godzinach: 

13 stycznia 2017 (piątek) w godzinach 16:00-19:00,

14 stycznia 2017 (sobota) w godzinach 11:00-19:00,

15 stycznia 2017 (niedziela) w godzinach 10:00-12:00.

Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Dane osobowe uczestników 11. Biegu WOŚP będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 11. Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się ratować”.
 2. 2. Dane osobowe uczestników 11. Biegu WOŚP będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Sport Evolution Pawelec i Spółka Sp. j. – z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ul. Zimowej 31a, lok. 28 w Nowej Iwicznej (kod pocztowy: 05-515 Nowa Iwiczna) oraz Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. z siedzibą w Warszawie ul. Dominikańska 19 C (kod pocztowy: 02-738 Warszawa).
 3. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 11. Biegu WOŚP obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w 11. Biegu WOŚP. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
 6. 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,  (z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Wszystkich uczestników 11. Biegu WOŚP  obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. 5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
 6. 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 7. 7. Organizator zapewnia szatnie bez natrysków oraz depozyt w pobliżu startu i mety biegu.
 8. 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 9. 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 10. 10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.